Rekisteriseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle kuinka keräämme,
käytämme ja suojaamme asiakastietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia
Asiakkaalla on oikeus vaikuttaa asiakastietojensa käsittelyyn.

1. Rekisterinpitäjä

Löytötex Oy, Alasenkuja 1, 36220 Kangasala

2. Löytötex Oy:n asiakasrekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Löytötex Oy / Otto Laaksonen, Alasenkuja 1, 36220 Kangasala
Sähköpostiosoite: otto.laaksonen@loytotex.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkokaupan tilaaja- ja asiakasrekisteri
Asiakas-, asiointi-, tilaaja- ja kilpailuosallistujarekisterit
Uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun
asiallisen yhteyden perusteella taikka sopimuksen täytäntöön paneminen.
Henkilötietojen, sekä yksityis- että yritysasiakkaiden, käsittelyn tarkoituksena on:

– Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen asiakkaiden vaivattomamman ostokokemuksen näkökulmasta

– Sopimusvelvollisuuksiemme täytäminen

– Asiakassuhteen hoitaminen

– Tapahtumien järjestäminen

– Asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja segmentointi

– Sähköinen markkinointi sekä suoramarkkinointi

– Mainonnan kohdentaminen

– Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen

– Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan verkkosivuilla luovuttamat tiedot. Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, syntymäaika, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana;

Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;

Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y- tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot

– Mahdolliset markkinointikiellot ja/tai -suostumukset;

– Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista,
muut asiointitiedot kuten aihealueluokittelut ja asiakkaan ostohistoria, asiakkuuden perusteella muodostettu käyttäjäprofiili
sisältäen selaustiedot, asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön
liittyvät tiedot sekä asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti syöttämät tiedot yrityksen järjestelmään ja maksupalvelu- ja tilitiedot.

– Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saamme ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkaaksi rekisteröitymisen sekä
asiointien yhteydessä ja ei- rekisteröityneistä asiakkaista tuotteen toimittamiseksi. Lisäksi
molemmista saamme osallistumisen edellyttämiä tietoja arvonnoista ja kilpailuista.
Tietoja saamme myös väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöltä,
yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta tahoilta.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia
varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen
tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Käytämme tuottamissamme verkkopalveluissa ja verkkosivuilla evästeitä (”cookies”) ja muita
vastaavia tekniikoita asiakasystävällisen käyttökokemuksen toteuttamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelemme tietoja itse. Luovutamme yhteistyökumppaneille välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten
ja rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä
oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.
Asiakastietoja ei luovuteta Löytötex Oy:n tai Löytötex Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen
tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Löytötex Oy on mukana liiketoimintajärjestelyissä, joissa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana
järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyitä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n tietosuoja asetuksen säännösten mukaisesti Löytötex Oy:n valitsemille yhteistyökumppaneille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterimme tiedot on suojeltu asianmukaisin vaatimuksin. Mahdollisista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan tietosuoja- asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja
käsittelevät ainoastaan ne työntekijämme, jotka ovat työnsä puolesta oikeutettuja käsittelemään henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuitenkin niin, että säilytysaika on mahdollisimman lyhyt.
Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja säilytämme kirjanpitolain mukaisesti asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen 6 vuoden ajan.
Huolehdimme lisäksi sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä asiakasrekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Yhteistyökumppaneidemme henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. Olemme laatineet tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen
käsittelysopimukset yhteistyökumppaneidemme kanssa joille tietoja luovutetaan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin.
Asiakkaalla on oikeus tietää, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä
koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot ja pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
Henkilötiedon käsittelyn perustuessa asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksen. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Keneen voit olla yhteydessä?

Tarkastuspyynnön voi esittää sähköpostitse asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön tiedot löytyvät kohdasta 2.
Löytötex Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöön kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan lähettämällä kirjallinen vastaus,
jolloin posti tarkastaa vastaanottajan henkilöllisyyden vastauksen vastaanottovaiheessa.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutoksen näkyville selosteeseen päivättyinä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida muutoksista myös muilla tavoin.
Suositteleme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.